Stanovy – hlavní cíle

CENTRUM SLEZSKÉHO NORIKA, spolek

 1. Všeobecná ustanovení

  „Centrum slezského norika, spolek“ je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, jehož cílem je:

  1. podpora chovu a šlechtění chladnokrevných koní a jejich výuka v tahu a příprava koní pro sociální zemědělství a pro sociální hiporehabilitaci
  2. podpora obecného vzdělávání a výchovy budoucích specialistů lesním potahem,
  3. propagace chladnokrevného koně jako ekologického prostředku soustřeďování dřeva a alternativy ekologického zemědělství
  1. Spolek vznikl transformací ze sdružení, které bylo samostatným právním subjektem, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., s působností na území České republiky. Sdružení nabylo právní způsobilosti registrací u Ministerstva vnitra ČR a bylo založeno na dobu neurčitou.
  2. V právních vztazích vystupuje spolek svým jménem a za své závazky odpovídá svým majetkem.
 2. Název a sídlo

  1. Spolek nese název „Centrum slezského norika, spolek“
  2. Adresa sídla spolku: Hradčany, Pěčín u Rychnova n. Kn. 162, PSČ 517 57
 3. Poslání a cíle spolku

  1. Posláním spolku je podpořit chov a šlechtění chladnokrevníka pro jeho podstatu k faktickému využití – tj. k tažné síle jako obnovitelný zdroj energie, kterou chladnokrevník bezkonkurenčně vládne všem plemenům, podílet se na vzdělávání zájemců v oboru – specialista koňským potahem, poskytování praktických znalostí a ukázek prací v lesním a zemědělském provozu i v chovu, dosáhnout vyšší prestiže profese specialista lesním potahem a pozitivnějšího pohledu na tuto profesi a adekvátní odměny za pracovní výkony specialisty lesním potahem. A dále propagace chovu chladnokrevných koní i na mezinárodní úrovni.
  2. Hlavní cíle spolku:
   1. Podpora chovu slezského norika jako genetického zdroje na základě výběru kvalitních a v práci prověřených chovných jedinců, a vytváření předpokladů pro odbyt chovného materiálu členů spolku
   2. spolupráce s chovatelskými organizacemi Svaz chovatelů N SN a ČMB, Asociací svazů chovatelů koní v ČR, MZE ČR, VÚŽV a dalších organizací v oboru
   3. pořádání setkání, kurzů, besed, seminářů a přednášek
   4. osvěta v rámci bezpečnosti práce s koňmi v lese s prioritou bezpečnosti lidí
   5. soustřeďování a zpracování poznatků svých členů, a tvorba a rozšiřování odborných článků a publikací mezi členy spolku
   6. mapování potřeb chovatelů chladnokrevných koní a specialistů lesním potahem
   7. pořádání výkonnostních zkoušek a srovnávacích soutěží chladnokrevných koní členů spolku
   8. pořádání svodů a přehlídek chladnokrevných koní členů spolku
   9. zastupování a propagace společných zájmů a aktivit členů spolku formou odborných článků, pořadů, diskusí a dalších v ČR i v zahraničí
   10. propagace plemene slezský norik v ČR i v zahraničí
   11. zajišťování účasti členů spolku na výměnných mezinárodních pobytech za účelem výměny zkušeností v oboru a vzájemné environmentální informovanosti
   12. zachování tradic profesí a místní kultury venkova, organizování kulturních akcí a příležitostných dílen – aktivit pro volný čas, environmentální výchova
   13. zřizování finančních fondů pro potřeby spolku, z nichž budou hrazeny náklady spojené s realizací vlastních cílů spolku
 4. Podmínky členství

  1. Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku, hodlá je respektovat a přispět k jejich realizaci, a která o přijetí za člena písemně požádá na adrese spolku.
  2. Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti.
  3. Členové přípravného výboru sdružení se stali členy sdružení dnem jeho registrace.
  4. Před přijetím člena musí být žadatel seznámen se stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku a dále se všemi právy a povinnostmi, které mu ze členství vyplývají.
  5. Pro přijetí člena je vyžadována:
   1. řádně vyplněná přihláška
   2. čestné prohlášení o bezúhonnosti
  6. Členství vzniká přijetím žadatele zasedáním všech členů spolku (valná hromada) na doporučení některého ze stávajících členů spolku a zaplacením zápisného. Podmínkou schválení členství je souhlas nadpoloviční většiny členů spolku.
  7. Členství může být časově omezeno.
  8. Členství zaniká:
   1. vystoupení člena písemným oznámením představenstvu,
   2. vyloučením, nedodržuje-li člen stanovy a svým chováním poškozuje dobré jméno spolku,
   3. uplynutím doby dle bodu 7.,
   4. zrušením členství zasedáním všech členů,
   5. zánikem spolku,
   6. úmrtím člena

   Ukončení členství nezprošťuje člena povinnosti řádně vypořádat vůči spolku všechny své závazky.

  9. Po ukončení členství ve spolku pro bývalého člena zaniká právo používat jakékoliv symboly a listiny spolku.
  10. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.
 5. Formy členství

  1. Fyzická nebo právnická osoba může vstoupit do spolku jako: člen přípravného výboru, řádný člen spolku, přidružený člen spolku, čestný člen spolku.
   1. Členy přípravného výboru jsou fyzické osoby, které iniciovaly vznik původního sdružení. Členové přípravného výboru mohli být voleni do orgánů sdružení, právo hlasovat z titulu svého členství v přípravném výboru sdružení však měli jen při ustavující valné hromadě sdružení. Členové přípravného výboru sdružení se stali jeho řádnými členy okamžikem registrace spolek u Ministerstva vnitra ČR.
   2. Řádným členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba aktivně se podílející na naplňování poslání a cílů spolku, která souhlasí se stanovami.
   3. Přidruženým členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podporuje cíle spolku, avšak nesplňuje podmínky řádného členství, může být mladší 18 let, minimální věková hranice je stanovena na 15 let.
   4. Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se zvláště zasloužila o naplňování poslání a cílů spolku.
 6. Orgány spolku

  1. Orgány spolku jsou:
   1. valná hromada
   2. rada spolku
   3. předseda rady spolku
 7. Valná hromada

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku
  2. Valnou hromadu svolává předseda rady spolku podle potřeby, když o to požádá třetina všech členů spolku, nejméně však jedenkrát ročně.
  3. Valná hromada zejména:
   1. projednává úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku,
   2. schvaluje rozpočet spolku a roční účetní závěrku,
   3. volí a odvolává členy rady spolku, jejího předsedu a náhradníky rady spolku,
   4. volí a odvolává dozorčí radu,
   5. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
   6. rozhoduje o vyloučení člena spolku,
   7. rozhoduje o předložených návrzích členů a orgánů spolku,
   8. rozhoduje o uvolnění finančních prostředků na činnost spolku,
   9. projednává a schvaluje zprávy dozorčí rady,
   10. rozhoduje o změně nebo doplnění stanov spolku,
   11. rozhoduje o rozpuštění spolku,
   12. rozhoduje o vypořádání majetku spolku při jeho zániku,
   13. určuje výši zápisného a členských příspěvků.
  4. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu bydliště členů a čestných členů nejméně 14 dnů před termínem jednání. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.
  5. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že valná hromada není usnášeníschopná, a to do 1 hodiny po termínu řádné valné hromady spolku.
  6. Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov, projednání plánu činnosti nebo výroční zprávy, musí být podkladové materiály zaslány členům spolku spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem valné hromady je možné si podklady vyzvednout, popř. že budou rozdány při presenci.
  7. Přítomní členové spolku se zapisují do listiny přítomných členů. Valné hromady se mohou zúčastnit čestní členové spolku a z rozhodnutí představenstva i další přizvaní hosté.
  8. O valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje toto minimum:
   1. místo a dobu konání valné hromady,
   2. popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady,
   3. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
   4. rada spolku zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení, zápis podepisuje vyhotovitel zápisu.
  9. Do zápisu o valné hromadě je každý člen a čestný člen spolku na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.
  10. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho existence.
 8. Rada spolku a předseda rady spolku

  1. Správu spolku vykonává rada spolku, která za svou činnost odpovídá valné hromadě a tuto valnou hromadu také svolává.
  2. Rada spolku je statutárním orgánem spolku, oprávněným jednat v plném zastoupení osobně jménem spolku ve všech věcech.
  3. Rada spolku má 3 členy: předsedu, místopředsedu a 2. místopředsedu.
  4. Rada spolku je volená valnou hromadou členů spolku na období uvedené v jednacím řádu spolku.
  5. Členy rady volí a odvolává valná hromada.
  6. Rada spolku zejména:
   1. koordinuje činnost spolku
   2. svolává valnou hromadu
   3. schvaluje rozpočet spolku a roční účetní závěrku, rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady
   4. schvaluje jednací řád spolku,
   5. vydává výroční zprávu spolku,
   6. je oprávněna zřídit další organizační celky či funkce k administrativní podpoře činnosti spolku, tyto celky se pak řídí jednacím řádem.
  7. Rada volí ze svých členů předsedu a 2 místopředsedy.
  8. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně.
  9. Členství v radě zaniká:
   1. odstoupením,
   2. úmrtím,
   3. odvoláním valnou hromadou,
   4. zánikem členství ve spolku.
  10. Zanikne-li členství v radě v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena rady valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni.
  11. Za spolek jedná navenek předseda rady spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis s označením funkce předsedy rady spolku.
  12. Předseda rady spolku řídí chod rady spolku.
  13. Předseda rady spolku rozhoduje o realizaci opatření, která musí být provedena neodkladně včetně operativního uvolnění finančních prostředků na činnost spolku. O takto učiněných opatřeních informuje neprodleně radu.
  14. Předseda rady spolku svolává jednání rady spolku, nejméně však 2x ročně.
  15. Předseda rady spolku svolává valnou hromadu.
 9. Zásady hospodaření

  1. Činnost spolku bude zajišťována z následujících zdrojů:
   1. ze zápisného a členských příspěvků členů spolku
   2. z darů právnických a fyzických osob
   3. ze zápůjček a dotací
   4. z činností, které povolují zákony pro neziskové organizace
  2. Členové spolku jsou povinni nakládat s majetkem spolku hospodárně
  3. Za správu majetku a hospodaření spolku s finančními prostředky zodpovídají v rozsahu svého pověření jednotliví členové nebo orgány spolku dle vnitřních předpisů spolku. Řídí se přitom obecně platnými právními předpisy.
  4. Zisk spolku je používán k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a nemůže být rozdělován členům spolku ani jiným osobám.
 10. Práva a povinnosti člena

  1. Člen spolku má tato práva:
   1. volit a být volen do orgánů spolku
   2. být informován o činnosti a usneseních orgánů spolku
   3. podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku přímo (hlasováním) či prostřednictvím jeho orgánů
   4. účastnit se všech akcí pořádaných pro členy
   5. podávat oprávněný návrh na vyloučení člena ze spolku
   6. kdykoliv ze spolku vystoupit
  2. Člen spolku má tyto povinnosti
   1. podílet se podle svých možností na naplňování cílů a poslání spolku
   2. dodržovat stanovy spolku
   3. chránit a zvelebovat majetek spolku
   4. platit ve stanoveném termínu členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou. Členský příspěvek se platí jednou ročně, vždy do konce měsíce ledna v roce, za který se platí.
   5. dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku
  3. Přidružený člen spolku má všechna práva a povinnosti jako řádný člen vyjma bodu 1.a. a 1.e.
  4. Čestný člen má všechna práva a povinnosti jako řádný člen.
 11. Zánik spolku

  1. Spolek zaniká:
   1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. V obou těchto případech zániku rozhoduje valná hromada svým usnesením.
   2. Pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu o jeho rozpuštění.
  2. Při zániku spolku se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.
 12. Závěrečná ustanovení

  1. Stanovy nabyly účinnosti registrací občanského sdružení Ministerstvem vnitra ČR.
  2. Upravené stanovy spolku nabývají účinnosti po jejich schválení rejstříkovým soudem.
  3. Stanovy jsou pro členy spolku „Centrum slezského norika“ závazné.
  4. Je-li užíváno logo nebo znak spolku, jsou oprávněni jej užívat všichni řádně zaregistrovaní členové.